به وب سایت شهدای روستای رحمت آباد زرندیه خوش آمدید.
نام :منصور
نام خانوادگى :اله‌قدرى
نام پدر :ناصر
تاريخ‌تولد :29/06/1339
ش.ش :2656
محل‌صدورشناسنامه :ح‌12تهران
تاريخ شهادت :20/02/62
نوع حادثه :توسطضدانقلاب
شرح حادثه :توسطضدانقلاب-درگيرى‌مسلحانه
استان :بنيادشهيداستان‌مركزى
شهر :نيادشهيددفتربنيادشهيدزرند

نام :على‌يار
نام خانوادگى :رضامحمدلو
نام پدر :عباسعلى
تاريخ‌تولد :10/11/1349
ش.ش :732
محل‌صدورشناسنامه :زرند
تاريخ شهادت :05/10/65
نوع حادثه :حوادث‌مربوط به‌جنگ‌تحميلى
شرح حادثه :حوادث ناشى ازدرگيرى مستقيم بادشمن-توسطدشمن‌درجبهه
استان :بنيادشهيداستان‌مركزى
شهر :بنيادشهيدزرند

نام:علی
نام خانوادگی:چاه کن
محل تولد : رحمت آباد زرند
نام پدر : احسانعلی
تاریخ تولد : 1341
تاریخ شهادت : 1360/9/9
محل شهادت : منطقه عملیاتی بستان
عملیات : طریق القدس
اعزامی از : سپاه ساوه
تعداد فرزندان : ـــــــــــ